សេង រតនា

សេង រតនា

Seng Rothna

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញអន្តរជាតិ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL