ប៉ុល សុត្ថានា

ប៉ុល សុត្ថានា

Pol Sothana

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី Kamtranship Co., Ltd

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming