ហេង គីមតិច

ហេង គីមតិច

Heng Kimtech

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation
  2. SQL Server 2008 (Administrator)
  3. C# Beginning
  4. C# Database Programming