ប្រាក់ ឩត្តមសុផារិទ្ឋ

ប្រាក់ ឩត្តមសុផារិទ្ឋ

Prark Odormsopharith

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning