គុណ ប៊ុនហុង

គុណ ប៊ុនហុង

Kun BunHong

ឆ្នាំសិក្សា 2015

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop