យ៉ូវ សំណាង

យ៉ូវ សំណាង

Yov Samnang

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network