ហ៊ួត វណ្ណី

ហ៊ួត វណ្ណី

Hout Vandy

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. ASP.Net Starter