ទា លឹមហុកស្រ៊ុន

ទា លឹមហុកស្រ៊ុន

Tea Lim Hok Srun

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Java Programing
  3. C# Beginning
  4. C# Database Programming