សារ៉ាយ សាម្មានី

សារ៉ាយ សាម្មានី

Saray Samanee

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation