អ៊ុន វ៉េង

អ៊ុន វ៉េង

Un Veng

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី Meiho Company

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Window Server