លឹម សម្បត្តិចាន់ដែន

លឹម សម្បត្តិចាន់ដែន

Lim Sambat Chanden

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning