ឡុង តូកា

ឡុង តូកា

LONG TOKA

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network
  2. C# Beginning