សុន ដារ៉ា

សុន ដារ៉ា

Son Dara

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL