យ៉ង់ ស្រីសល់

យ៉ង់ ស្រីសល់

Yorng SreySorl

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning