ម៉ាត់ សារីហាស់

ម៉ាត់ សារីហាស់

Math Sarihas

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming
  3. Website Design With CSS