សុខា ចន្ទ័មុនី

សុខា ចន្ទ័មុនី

Sokha Chanmonny

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming