ជូ សត្យា

ជូ សត្យា

Chou Sattya

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Website Design With CSS