ទ្រី សុងហ៊ឺ

ទ្រី សុងហ៊ឺ

Try Songheu

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++