ឈឿន ឆោម

ឈឿន ឆោម

Chhoeun Chom

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Window Server