ប៉ាត ដារចនា

ប៉ាត ដារចនា

Pat darachana

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL
  2. Website Design With CSS