ជួន ថុន

ជួន ថុន

Chourn Thon

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ឯកទេស នៃកម្ពុជា-CUS

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Window Server