លីម សុភក្រ្ត័

លីម សុភក្រ្ត័

Lim Sopheak

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++