យ៉ង សំអាត

យ៉ង សំអាត

Yong SomAth

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++