លី ជៀបឡាយ

លី ជៀបឡាយ

Ly cheablay

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning