សំ សុគន្ថា

សំ សុគន្ថា

Sam Sokuntha

ឆ្នាំសិក្សា 2014

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop