ឈូ ខេងឡាយ

ឈូ ខេងឡាយ

Chhou Khenglay

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី Heng Mean Investment

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS