ហាន គឹមហាក់

ហាន គឹមហាក់

Han Kimhak

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ មេគង្គកម្ពុជា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL