លីម វណ្ណសីហ៍

លីម វណ្ណសីហ៍

Lim Vannseyh

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី Yotta Technology

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS