រិន សុវិន

រិន សុវិន

Rin Sovin

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី National Polytechnic Institute of Cambodia (NPIC)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++