មាស ណុប

មាស ណុប

Meas Nop

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ-UP

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Flash
  2. PHP & My SQL