លន រិទ្ឋី

លន រិទ្ឋី

Lorn Rithy

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី National Polytechnic Institute of Cambodia -NPIC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++