ណែម ពិសិដ្ឋ

ណែម ពិសិដ្ឋ

Nem Piseth

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL