ណែម ពិសិដ្ឋ

ណែម ពិសិដ្ឋ

Nem Piseth

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL