អ៊ុម ពិសិដ្ឋ

អ៊ុម ពិសិដ្ឋ

Oum Piseth

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី Compu Bank

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning