សួន ដាវីត

សួន ដាវីត

Soun Davit

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី Chamroeun University of Poly Technology-CUP

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network