តាន់ ចន្ទ័ប៊ុនរត័្ន

តាន់ ចន្ទ័ប៊ុនរត័្ន

Tan Chanbunroth

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី Westline School

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop