អ៊ឹង ស៊ីចេង

អ៊ឹង ស៊ីចេង

Oeng Sicheng

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី Westline School

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop