ហាន​ ចាន់ថា

ហាន​ ចាន់ថា

Han Chantha

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++