ហៃ សុខហេង

ហៃ សុខហេង

Hai Sokheng

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5