ព្រី សុវណ្ណភូមិរ៉ាម៉ារីកូ

ព្រី សុវណ្ណភូមិរ៉ាម៉ារីកូ

Pry Sovanphumra Mariko

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS