លន់ បូរីរតនៈ

លន់ បូរីរតនៈ

Lon Borey Rathanak

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Adobe Photoshop
  3. Computer Foundation