លន់ បូរីរតនៈ

លន់ បូរីរតនៈ

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Adobe Photoshop
  3. Computer Foundation

ស្នាដៃ