ណារិន ចាន់ឬទ្ឋិ

ណារិន ចាន់ឬទ្ឋិ

Narin Chanrith

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation