រុន វិទូ

រុន វិទូ

Ron Vitou

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Database Programming