ថាន រិទ្ឋី

ថាន រិទ្ឋី

Than Rithy

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming