ម៉ែន សុទ្ឋាពិសិដ្ឋ

ម៉ែន សុទ្ឋាពិសិដ្ឋ

Men Sotheapiseth

មកពី វិទ្យាល័យបាក់ទូកថ្នាក់ទី ១០

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Computer Foundation