ឈឹម ជុំមន្នីដា

ឈឹម ជុំមន្នីដា

Chhim Chommonida

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS