អៀង សេដ្ឋ

អៀង សេដ្ឋ

Ieng Seth

មកពី Roche Cambodia

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop