ពេជ្រ ប៉ុនសុក្រិត្យ

ពេជ្រ ប៉ុនសុក្រិត្យ

Pech Pon Sokret

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning