ស៊ឹម គឹមសាយ

ស៊ឹម គឹមសាយ

Soem Kimsay

មកពី ពុទ្ឋិកវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ <១>

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation