ប្រាក់ សាវឿន

ប្រាក់ សាវឿន

Prak Savoeun

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Database Programming