អ៊ីវ ដាវីត

អ៊ីវ ដាវីត

Ev Davith

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning